„Jak fajnie być Babcią/ Jak fajnie być Dziadkiem”

Warszawa dnia 18.01.2021 r.

 

Regulamin akcji promocyjnej

„Jak fajnie być Babcią/ Jak fajnie być Dziadkiem”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej
 2. Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,   04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok. U8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.
 3. Akcja prowadzona jest we wszystkich sklepach „Społem” WSS Praga Południe
 4. Czas trwania akcji promocyjnej: 01 – 31.01.2021 r.                                    Zakupy towarów przez Klientów, uprawniające do udziału w akcji rozpoczynają się w dniu 21.01.2021 r. od godziny otwarcia sklepów, a kończą w dniu 31.01.2021 r. z chwilą zakończenia pracy sklepów.
 5. Regulamin akcji jest dostępny w sklepach uczestniczących w akcji promocyjnej, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej spolempraga.com.pl.
 • 2

Zasady akcji promocyjnej

 

 1. Nagrodzonych zostanie trzech Klientów, którzy w okresie 01-31.01.2021 r. dokonają zakupu dowolnych produktów w sklepach Społem Praga Południe (lista sklepów znajduje się na stronie www.spolempraga.com.pl ) i opiszą ciekawą lub zabawną historię z wnukiem / wnukami.
 2. Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:
 • W terminie 21.01-31.01.2021 r. dokonać zakupu dowolnych produktów (z akcji promocyjnej wyłączone są wyroby tytoniowe, alkohole, doładowania, opłaty rachunkowe)
 1. Zachować paragon i napisać na kartce ciekawą lub zabawną historię z wnukiem / wnukami. Uzupełnić pod spodem dane tj. imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, a następnie wrzucić do urny konkursowej znajdującej się w wybranym z listy sklepie.
 2. Autorów najciekawszej lub najzabawniejszej historii wyłoni komisja.
 3. Nagrodami w akcji promocyjnej, odpowiednio do zajętego miejsca są:
·      I miejsce – Opiekacz PHILIPS HD2392/00
·      II miejsce – Toster PHILIPS HD2581/00
·      III miejsce – książka „W rodzinnej kuchni”
 1. Z akcji promocyjnej wyłączone są zakupy następujących towarów:
 • wyroby i akcesoria tytoniowe
 • napoje alkoholowe z zawartością do. 4,5% i piwa, od 4,5% do 18%, powyżej 18%
 • doładowania
 • opłaty rachunkowe
 1. Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.

 

 

 • 3

Przyznanie nagród

 1. Urny reklamowe z danymi Uczestników z akcji promocyjnej zostanie przekazana do Działu Marketingu „Społem” WSS Praga Południe do dnia 05.02.2021 r. i komisyjnie zweryfikowana.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie do dnia 10.02.2021 r.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się w sklepie Universam spożywczy przy Punkcie Obsługi Klienta w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie, ale nie później niż do 19.02.2021 r.
 4. Przy wydaniu nagrody wymagane jest okazanie paragonu potwierdzającego zakupy w dowolnym, sklepie Społem Praga Południe, dokumentu tożsamości, potwierdzenie odbioru nagrody imiennym podpisem oraz wyrażenie zgody na zamieszczenie zdjęcia na stronie spolempraga.com.pl
 5. Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagrody nie zostaną przyznane i pozostają do dyspozycji Organizatora. Nieodebrane nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją nagrody. W takim przypadku nagroda również pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 • 4

Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 17.02.2021 r., decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.
 • 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

  Zarząd „Społem”

WSS Praga Południe

 

 

* Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników  akcji promocyjnej jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe z siedzibą 04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok.U8.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r. poz. 922). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z akcją promocyjną  tj. w celach związanych z realizacją Nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, uiszczeniem właściwego podatku, a także rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji akcji promocyjnej  (w tym otrzymanie Nagrody, uiszczenia kwoty podatku, zamieszczenie zdjęć nagrodzonych  na stronie internetowej Społem WSS Praga Południe i rozpatrzenia ewentualnych  reklamacji). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawienia.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.