Regulamin akcji promocyjnej „MISTRZOSTWA EURO 2021”

Warszawa dnia 21.05.2021 r.

Regulamin akcji promocyjnej „MISTRZOSTWA EURO 2021”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej
2. Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”, 04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok. U8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.
3. Akcja prowadzona jest we wszystkich sklepach „Społem” WSS Praga Południe za wyjątkiem sklepów:
– Nr 71 ul. Niekłańska 41
– Nr 79 ul. Grochowska 207 /Universam dla Ciebie i dla domu/
4. Czas trwania akcji promocyjnej: 24.05 – 02.06.2021 r. Zakupy towarów przez Klientów, uprawniające do udziału w akcji rozpoczynają się w dniu 27.05.2021 r. od godziny otwarcia sklepów, a kończą w dniu 02.06.2021 r. z chwilą zakończenia pracy sklepów.
5. Regulamin akcji jest dostępny w sklepach uczestniczących w akcji promocyjnej, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.

§2
Zasady akcji promocyjnej
1. Nagrodzonych zostanie trzech Klientów, którzy w okresie 27.05-02.06.2021 r. dokonają zakupu za minimum 50 zł i w tym dowolny produkt Coca-Cola
2. Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:
– W terminie 24.05-02.06.2021 r. dokonać zakupu za minimum 50. Zakupy mogą być realizowane w sklepach wymienionych w par. 1 pkt. 3
– Zachować paragony i napisać własne hasło zagrzewające polskich piłkarzy do walki na EURO 2021.
Po zakończeniu akcji, musi okazać paragon w wybranym sklepie spożywczym i zarejestrować się na liście Uczestników, podać swoje imię, nazwisko, nr telefonu i napisać hasło na EURO 2021 i wrzucić kartkę do urny reklamowej.

3. Autorów najlepszych i oryginalnych haseł wyłoni komisja.
4. Nagrodami w akcji promocyjnej, odpowiednio do zajętego miejsca są:
1. GŁOŚNIK MOBILNY JBL CHARGE 4
2. GŁOŚNIK MOBILNY JBL FLIP 5
3. GŁOŚNIK MOBILNY JBL GO 2
5. Z akcji promocyjnej wyłączone są zakupy następujących towarów:
– wyroby i akcesoria tytoniowe
– napoje alkoholowe z zawartością do. 4,5% i piwa, od 4,5% do 18%, powyżej 18%
6. W akcji promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
7. Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.

§3
Przyznanie nagród
1. Dane Uczestników z akcji promocyjnej zostaną przekazane do Działu Marketingu „Społem” WSS Praga Południe do dnia 04.06.2021 r. i komisyjnie zweryfikowane.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznej do dnia 11.06.2021 r.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w Universam-ie spożywczym przy Punkcie Obsługi Klienta w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie, ale nie później niż do 25.06.2021 r.
4. Przy wydaniu nagrody wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości oraz potwierdzenie odbioru nagrody imiennym podpisem oraz wyrażenie zgody na zamieszczenie zdjęcia na stronie www.spolempraga.com.pl *
5. Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie zniszczone.
6. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagrody nie zostaną przyznane i pozostają do dyspozycji Organizatora. Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją nagrody. W takim przypadku nagroda również pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§4
Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 18.06.2021 r., decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.

§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarząd „Społem”
WSS Praga Południe
* Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników akcji promocyjnej jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe z siedzibą 04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok.U8.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z akcją promocyjną tj. w celach związanych z realizacją Nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, uiszczeniem właściwego podatku, a także rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji akcji promocyjnej (w tym otrzymanie Nagrody, uiszczenia kwoty podatku, zamieszczenie zdjęć nagrodzonych na stronie internetowej Społem WSS Praga Południe i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawienia.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.