ROCK STAR UNIVERSAM

Regulamin akcji promocyjnej „RockStar Universam”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej
2. Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe,
04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok. U8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu
Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.
3. Akcja prowadzona jest na stronie firmowej Facebook „Społem WSS Praga Południe”
(www.facebook.com/SpolemWSSPragaPoludnie) i w sklepie Społem WSS Praga Południe” ul.
Grochowska 207 w Warszawie.
4. Czas trwania akcji promocyjnej: 03.02-23.02.2023 r.
5. Regulamin akcji jest dostępny na profilu firmowym Facebook „Społem WSS Praga Południe” oraz
na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl i w sklepie Społem WSS Praga Południe” ul.
Grochowska 207 w Warszawie.
§2
Zasady akcji promocyjnej
1. Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:
a) W terminie 03.02-23.02.2023 uzupełnić kupon konkursowy, który jest załącznikiem do
niniejszego regulaminu.
b) Kupony konkursowe dostępne są dla Uczestników w sklepie Społem WSS Praga Południe”
ul. Grochowska 207 w Warszawie.
c) Na kuponie konkursowym wpisać swoje skojarzenia/wspomnienia/marzenia związane ze
słowami: Rock, Star, Universam.
d) Na kuponie konkursowym wpisać swoje imię, nazwisko i numer telefonu które są niezbędne
do ewentualnego kontaktu w przypadku wygranej.
e) Kupon konkursowy należy wrzucić do specjalnej urny dostępnej przy wejściu do sklepu
Społem WSS Praga Południe” ul. Grochowska 207 w Warszawie tuż przy ekspozycji
napojów ROCKSTAR ENERGY DRINK.
2. Autora najlepszej i najoryginalniejszej odpowiedzi wyłoni komisja składająca się z pracowników
Działów Marketingu i Sprzedaży Społem WSS Praga Południe.
3. Wybrany przez komisję autor pracy zgodnie z §2 otrzyma specjalną nagrodę.
4. Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.
§3
Nagroda w akcji promocyjnej
Rower MTB Romet Rambler R6.0
§3
Przyznanie nagród
1. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora poprzez umieszczenie
informacji na facebooku organizatora i telefonicznie do 24.02.2023.
2. Wręczenie nagrody odbędzie się w sklepie Universam spożywczy przy Punkcie Obsługi Klienta w
dniu 25.02.2023 r. lub 28.02.2023 r.
3. Przy wydaniu nagrody wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości, potwierdzenie odbioru
nagrody imiennym podpisem oraz wyrażenie zgody na zamieszczenie zdjęcia na stronie i na
facebooku organizatora.
4. Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie
zniszczone.
5. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagroda nie zostanie
przyznana i pozostanie do dyspozycji Organizatora. Nieodebrane nagrody w terminie 28.02.2023 r.
jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda również pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
§4
Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie
pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 03.03.2023 r.,
decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz opis
okoliczności, stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi. O wynikach rozpatrzenia
reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres korespondencyjny albo e-mailowy
wskazany w skardze.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zarząd „Społem”
WSS Praga Południe

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.