WALENTYNKI Miłość to ……

Regulamin akcji promocyjnej Walentynkowej
„MIŁOŚĆ TO…”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej
2. Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,
04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok. U8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu
Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.
3. Akcja prowadzona jest na stronie firmowej Facebook „Społem WSS Praga Południe”
(www.facebook.com/SpolemWSSPragaPoludnie)
4. Czas trwania akcji promocyjnej: 23.01-09.02.2021 r.
5. Regulamin akcji jest dostępny na profilu firmowym Facebook „Społem WSS Praga Południe” oraz
na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.
§2
Zasady akcji promocyjnej
1. Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:
a) W terminie 23.01-09.02.2023 należy polubić post konkursowy Walentynki „Miłość
to…”
b) Dokończyć zdanie „Miłość to…”,
c) zaprosić minimum 5 znajomych do polubienia swojej odpowiedzi, oraz fanpage
„Społem” WSS Praga Południe
2. Autorów pięciu najlepszych i oryginalnych postów wyłoni komisja składająca się z pracowników
Działów Marketingu i Sprzedaży Społem WSS Praga Południe.
3. Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.
§3
Nagrody w akcji promocyjnej
Nagrodami w akcji promocyjnej będzie 5 bransoletek firmy Apart.
§3
Przyznanie nagród
1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora na profilu „Społem WSS Praga
Południe” w dniu 10.02.2023.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w sklepie „Universam” ul. Grochowska 207 przy Punkcie Obsługi
Klienta w dniu 13.02.2023 r.
3. Przy wydaniu nagrody wymagane jest potwierdzenie odbioru nagrody imiennym podpisem.
4. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagrody nie zostaną
przyznane i pozostają do dyspozycji Organizatora. Nieodebranie nagrody w terminie jest
równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda również pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
§4
Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie
pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 17.02.2023 r.,
decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz opis
okoliczności, stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi. O wynikach rozpatrzenia
reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres korespondencyjny albo e-mailowy
wskazany w skardze.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.