KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ

Już niedługo Wielkanoc! Dlatego przygotowaliśmy dla Was pisankowy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami! Jak wziąć w nim udział? Wystarczy, że w dniach 06.03-27.03.2024 zrobicie zakupy w jednym ze sklepów Społem Praga Południe, a przy kasie otrzymacie styropianową pisankę. Tutaj rozpoczyna się wyzwanie! Ozdóbcie ją wraz z dziećmi w najbardziej oryginalny i kreatywny sposób – niech ogranicza Was tylko wyobraźnia. Na koniec umieśćcie jej zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na instagramie  lub na Facebook https://www.facebook.com/1057171068689076 lub prześlijcie na adres e-mail marketing@spolempraga.com.pl. W puli nagród przygotowaliśmy rower oraz tablety! Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28.03.2024. Gotowi? Czas – start!

 

Poniżej regulamin

Regulamin konkursu „Konkurs pisankowy Społem Praga Południe”.

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs pisankowy Społem Praga Południe” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest: „SPOŁEM” WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA POŁUDNIE, Zarejestrowana pod adresem ul. Grochowska 207 lok. U 8,
  04-077 Warszawa, Polska, NIP: 5250004728, REGON: 000981736
  . Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na serwisie Facebook w dniach 06 – 23 marca 2024 r. Ogłoszenie wyników w terminie 26 marca 2024 r.
 4. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
 5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.
 6. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, wspierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook. Serwis jest również zwolniony z wszelkich odpowiedzialności wnoszonych przez Uczestników.

 

 • 2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu („Uczestnik”).
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie https://spolempraga.com.pl/ oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 • 3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „SPOŁEM” WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA POŁUDNIE, Zarejestrowana pod adresem ul. Grochowska 207 lok. U 8,
  04-077 Warszawa, Polska, NIP: 5250004728, REGON: 000981736
  . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 t.j. ).
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, m.in. w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, dostarczenia przez organizatora lub wydania nagrody, opublikowania wyników. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 3. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu.
 4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

 • 4

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zrobienie zakupów w jednym ze sklepów należących sieci Społem Praga Południe pod nazwą sklepu Społem Praga Południe, Universam Praga Południe lub LUX Społem Praga Południe. Listę sklepów można znaleźć na stronie organizatora tj: https://spolempraga.com.pl/sklepy/ oraz otrzymanie przy stoisku kasowym w sposób dobrowolny lub na prośbę Klienta pisanki styropianowej.
  Następnie zadaniem konkursowym jest przyozdobienie otrzymanej pisanki techniką dowolną oraz umieszczenie zdjęcia ozdobionej pisanki pod postem konkursowym tj: https://www.facebook.com/1057171068689076 Instagram.com/……………. LUB przesłanie zdjęcia emailem na adres konkurs.pisanki@spolempraga.com.pl
 2. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu (malunku wykonanego techniką dowolną), bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
 3. a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
 4. b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
 5. c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
 6. d) rozpowszechnianie Utworu – publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28 marca 2024 roku, nie później niż do godz. 20:00.
 8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 9. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
 10. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
 11. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 13. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do utworu nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
 14. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca, zgłoszona w Konkursie, będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 • 5

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie za miejsca
  1 miejsce 1xKROSS TRANS 1.0 DAMKA
  2 i 3 miejsce 2xTablet SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7” 3/32 GB
 2. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy wyłonieniu przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Organizatora („Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze prace dotyczące świąt. Kryterium oceny to estetyka wykonania i zamysł kreatywny.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców spośród zgłoszeń Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu, prześlą swoją pracę spełniającą powyższe postanowienia regulaminu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez ogłoszenie wyników na FB Społem Praga Południe, Instagram Społem Praga południe lub poprzez wiadomość email, z którego uczestnik dokonał zgłoszenia.
 5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną oraz do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
 6. Zwycięzcy Konkursu w wiadomości email lub PW na Facebooku- wysłanej na podany przez Organizatora adres, są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, nie później niż 3 dni od ogłoszenia wyników
 7. Odbiór nagrody nastąpi w wybranych sklepach organizatora, o czym zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej poprzez Facebook lub Instagram. Zwycięzca ma 5 dni roboczych na odbiór nagrody w umówionym miejscu licząc od momentu powiadomienia o wygranej. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz organizatora.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 9. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzcom oraz terminów jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 10. Jeden zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.

 

 • 6

SPRZECIW

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

2.Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie elektronicznej n adres e-mail konkurs.pisanki@spolempraga.com.pl   przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu – imię i nazwisko, adres korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw niezawierający tych informacji nie będzie rozpatrywany.
 2. Sprzeciw zgłaszany po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywany.
 3. Uczestnik składający sprzeciw zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w sprzeciwie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

 • 7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie spolempraga.com.pl przez cały okres trwania Konkursu, a ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania Konkursu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.
 5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z pierwszym dniem konkursu.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.