Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem” dla nowych Klientów

Regulamin przystąpienia Nowych Klientów do programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”
Zrób zakupy za 100 zł i zgarnij punkty jak za 1000 zł

 • 1 Wyjaśnienie pojęć

Organizator  –  „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe z siedzibą w Warszawie przy                                                     ul. Grochowskiej 207, lok.U8, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy                                  dla m. st. Warszawy,  XIII Wydział  Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.

 

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy Razem” prowadzony przez Organizatora.
 2. Placówka handlowa – placówki oferujące towary lub usługi w ramach Programu.
 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.
 4. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.

Karta – plastikowa lub elektroniczna karta Uczestnika Programu.

 1. Kod karty – kod EAN na Karcie, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru Karty                  do jego transakcji i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
 2. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane Uczestnika oraz jego zgodę na uczestnictwo                                    w Programie.
 3. E-kupon – wydany przez Organizatora w zamian za dokonane jednorazowo zakupy za kwotę 100 zł brutto w trakcie przystąpienia Nowego Uczestnika do Programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”, który uprawnia                                    do bezgotówkowego nabycia, w Placówkach handlowych objętych Programem towarów, których wartość  odpowiada wartości nominalnej E-kuponu.
 4. Strona Programu – internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem www.spolempraga.com.pl
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu „Społem znaczy Razem” dla Nowych Klientów, oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznania Uczestnikowi Programu punktów STARTowych.
 2. Program prowadzony jest tylko w Placówkach handlowych „SPOŁEM WSS Praga Południe, objętych Programem i oznaczonych logo Programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista Placówek handlowych, biorących udział w Programie.
 3. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w Programie Placówce handlowej i okazywany jest na prośbę Uczestnika, a także na stronie Programu www.spolempraga.com.pl.
 4. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez Organizatora                    w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

 • 3 Warunki udziału w Programie dla Nowych Klientów

 

 1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces uczestnictwa                  w Programie i która nie posiada jeszcze karty w Programie „Społem znaczy Razem” .
 2. Nowy Uczestnik aby przystąpić do programu musi zarejestrować nową kartę prawidłowo wypełniając we wszystkich polach oraz podpisując formularz rejestracyjny, a następnie przekazuje formularz kasjerowi w sklepie.
 3. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w placówkach handlowych, po przekazaniu formularza kasjerowi.
 4. Nowy Uczestnik aby spełnić warunki udziału w Programie dla Nowych Klientów musi dokonać zakupów jednorazowo za kwotę 100 zł brutto (z uwagi na przepisy prawne, finansowe i ograniczenia systemowe z programu wyłączone są:  tytoń, wyroby i akcesoria tytoniowe, napoje z zawartością pow. 18% alkoholu, doładowania telefonów i  kart miejskich ZTM, gazety, bilety, znaczki pocztowe i płatności w systemie „Moje Rachunki”) w ciągu 10 dni od terminu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 5. Po spełnieniu warunków z § 3  ust. 1-3. Uczestnik otrzyma jednorazowo na swoje konto w Programie Lojalnościowym 200 punktów STARTowych  odpowiadających zakupom jak za 1000 zł, uprawniających do otrzymania E-kuponu o wartości  20 zł.
 6. Nowy Uczestnik otrzyma powiadomienie sms-em o przyznaniu punktów STARTowych.

 

 1. Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta poprzez stronę www.spolempraga.com.pl, aplikację mobilną Społem lub w wyznaczonych przez Organizatora placówkach handlowych  /wg wykazu/.
 2. Karta jest własnością Organizatora. Zgubienie karty powinno zostać zgłoszone do Organizatora                                              e-mailem na adres: marketing@spolempraga.com.pl albo w placówce handlowej, w której karta była wydana.

 

 1. W przypadku zagubienia karty programu lojalnościowego, koszt ponownego wydania nowej karty wynosi 5zł /pięć złotych/.

 

 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Organizator wskazuje dane. Do kontaktu z Administratorem służy adres pocztowy siedziby Organizatora albo e-mail: marketing@spolempraga.com.pl.
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest udział                       w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć albo zamiennie nr PESEL, datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

 

 1. a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
 2. b) aktualizacja stanu konta Uczestnika Programu;
 3. c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 6;
 4. d) dokonywanie korekt na koncie Uczestnika;
 5. e) wymiana punktów na nagrody;
 6. f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w ww. pkt. 3, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu                    (art. 6. ust. 1.   b) RODO).
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze             i prawnicze).
 9. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 10. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
 11. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do
  zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy  i korzystania
  z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie
  w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 

 • 5 Zgoda Uczestnika

 

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym ww. zdaniu,                    do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych                          o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować                              i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.

 

 1. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód                     (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 01.06.2021 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego  zakończenia trwania Programu lojalnościowego dla Nowych Klientów  „PUNKTY jak za zakupy za 1000 zł na START”.

 

 1. Standardowy Regulamin programu lojalnościowego zawierający warunki korzystania z programu po wykorzystaniu punktów STARTowych dostępny jest na stronie Organizatora www.spolempraga.com.pl, oraz w każdej uczestniczącej Placówce handlowej i okazywany jest na prośbę Uczestnika.

 

 

              

Załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego dla nowych Uczestników

 

 

WYKAZ PLACÓWEK HANDLOWYCH „Społem” WSS Praga Południe

 

 1. sklep nr 1, Warszawa ul. Grochowska 207
 2. sklep nr 3, Warszawa ul. Paryska 11/15
 3. sklep nr 12, Warszawa ul. Grenadierów 40
 4. sklep nr 13, Warszawa ul. Rydygiera 8
 5. sklep nr 18, Warszawa ul. Grochowska 252
 6. sklep nr 19, Warszawa, ul. Cieszyńska 6
 7. sklep nr 22, Warszawa ul. Szaserów 124
 8. sklep nr 26, Warszawa ul. Chełmżyńska 41
 9. sklep nr 27, Warszawa al. gen. A Chruściela „Montera” 25
 10. sklep nr 33, Warszawa al. Dzieci Polskich 1
 11. sklep nr 36, Warszawa ul. Trakt Lubelski 163
 12. sklep nr 40, Warszawa ul. Kajki 69
 13. sklep nr 41, Warszawa ul. Widoczna 73
 14. sklep nr 42, Warszawa ul. Lucerny 87
 15. sklep nr 43, Warszawa ul. Żegańska 10
 16. sklep nr 48, Warszawa ul. Patriotów 172
 17. sklep nr 50, Warszawa ul. Ochocza 34
 18. sklep nr 55, Warszawa ul. 1 Praskiego Pułku 3 /Wesoła/
 19. sklep nr 56, Warszawa ul. Starzyńskiego 23 /Wesoła/
 20. sklep nr 57, Sulejówek ul. Idzikowskiego 10
 21. sklep nr 61, Warszawa ul. Krańcowa 50
 22. sklep nr 71, Warszawa ul. Niekłańska 41
 23. sklep nr 79, Warszawa ul. Grochowska 207

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.