Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”

§1 Wyjaśnienie pojęć
Organizator – „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe z siedzibą w Warszawie przy
ul. Grochowskiej 207, lok.U8, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.
1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy Razem” prowadzony przez Organizatora.
2. Placówka handlowa – placówki oferujące towary lub usługi w ramach Programu.
3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.
4. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące
naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.
Karta – plastikowa lub elektroniczna karta Uczestnika Programu.
6. Kod karty – kod EAN na Karcie, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru Karty
do jego transakcji i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
7. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane Uczestnika oraz jego zgodę na uczestnictwo
w Programie.
8. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych
warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z Organizatorem.
9. Kupon – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty, który uprawnia
do bezgotówkowego nabycia, w Placówkach handlowych objętych Programem towarów, których wartość
odpowiada wartości nominalnej kuponu.
10. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana Uczestnikowi przez Organizatora w ramach
dodatkowych promocji.
11. Punkty dodatkowe – punkty, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi za zakup odpowiednio oznaczonych
produktów lub z innych powodów określonych każdorazowo przez Organizatora.
12. Strona Programu – internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem www.spolempraga.com.pl.
13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym
zasady przyznawania Uczestnikom Programu punktów.
2. Program prowadzony jest w Placówkach handlowych, objętych Programem i oznaczonych logo Programu.
Załącznikiem do Regulaminu jest lista Placówek handlowych, biorących udział w Programie.

§ 3 Warunki udziału w Programie
1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces uczestnictwa
w Programie i której wydano Kartę.
2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w Programie Placówce handlowej i okazywany jest na prośbę
Uczestnika, a także na stronie Programu www.spolempraga.com.pl.
3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
4. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w placówkach handlowych, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Formularzem rejestracyjnym.
5. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta Uczestnika poprzez stronę www.spolempraga.com.pl, aplikację mobilną Społem lub w wyznaczonych przez Organizatora placówkach handlowych /wg wykazu/.
6. Karta jest własnością Organizatora. Zgubienie karty powinno zostać zgłoszone do Organizatora e-mailem na adres: marketing@spolempraga.com.pl albo w placówce handlowej, w której karta była wydana.
7. W przypadku zagubienia karty programu lojalnościowego, koszt ponownego wydania nowej karty wynosi 5zł /pięć złotych/.

§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Organizator wskazuje dane. Do kontaktu z Administratorem służy adres pocztowy siedziby Organizatora albo e-mail: marketing@spolempraga.com.pl.
2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.
3. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć albo zamiennie nr PESEL, datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
b) aktualizacja stanu konta Uczestnika Programu;
c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 6;
d) dokonywanie korekt na koncie Uczestnika;
e) wymiana punktów na nagrody;
f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora.
5. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w ww. pkt. 3, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b) RODO).
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).
7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
8. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3
11. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.
§ 5 Zgoda Uczestnika
1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym ww. zdaniu, do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

§ 6 Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści
1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach Organizatora, uczestniczących w programie. Z uwagi na przepisy prawne, finansowe i ograniczenia systemowe z programu wyłączone są: tytoń, wyroby i akcesoria tytoniowe, napoje z zawartością pow. 18% alkoholu, doładowania telefonów i kart miejskich ZTM, gazety, bilety, znaczki pocztowe i płatności w systemie „Moje Rachunki”.
2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, sczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik programu otrzymuje 1 punkt.
4. Członkowie Spółdzielni „Społem ”WSS Praga Południe za wydane 5 złotych przy użyciu karty lojalnościowej otrzymują promocyjnie 2 punkty. Promocja dla Członków Spółdzielni trwa do odwołania.
5. Za zgromadzone punkty wszystkim uczestnikom programu przysługuje:
– za 200 punktów bon o wartości 20 złotych,
– za 400 punktów bon o wartości 50 złotych.
6. Dezaktywacja punktów starszych niż 1 rok jest wykonywana na początku każdego roku np. punkty zebrane między 01.01.2019 a 31.12.2019 r. stracą swoją ważność w dniu 10.01.2021 r.
7. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont Uczestników programu odbywać się będzie od dwóch do trzech dni. Dodatkowa weryfikacja stanu punktów następuje po zakończeniu miesiąca.
8. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję (a nie za sumę transakcji).
4
9. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

§ 7 Wymiana punktów na kupony
1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony zwane dalej „kupony Społem”, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów, oferowanych w chwili realizacji kuponu w danym sklepie.
2. Kupon posiada swój nominał, ma formę wydruku z terminala i ważny jest wyłącznie w sklepach Organizatora /wg wykazu/.
3. W celu wymiany punktów na „kupon Społem”, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien zgłosić kasjerowi w sklepie zamiar wymiany punktów na kupon.
4. Uczestnik dokonujący wymiany punktów na kupon podlega weryfikacji, poprzez podanie daty urodzenia (dzień i miesiąc) i okazanie Karty Klienta.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie kuponu Społem na podstawie skradzionych lub utraconych kart klienta.
6. Po odebraniu kuponu Społem z konta Uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości kuponu ilość punktów.
7. Kupon może być zrealizowany od następnego dnia po jego wydaniu do dnia określonego na kuponie (30 dni). Po tym terminie kupon traci ważność i Uczestnik straci prawo wykorzystania kuponu, jednocześnie punkty odpowiadające wartości kuponu nie będą zwrócone na konto Uczestnika.
8. Nie istnieje możliwość wydania kuponów za zakupy zgromadzone w innej Spółdzielni ani przeniesienie punktów
z innej Spółdzielni do „Społem” WSS Praga Południe.
9. Przy realizacji kuponów (z wyłączeniem z programu – § 6 pkt.1 ) za pośrednictwem kuponu Społem naliczane są nowe punkty na kartę lojalnościową a podczas niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
10. Punkty gromadzone na koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
11. Aktualizacja punktów podlegających wymianie na kupony odbywa się z opóźnieniem maksymalnie do trzech dni.
12. W przypadku zagubienia karty programu lojalnościowego, koszt ponownego wydania nowej karty wynosi 5zł /pięć złotych/.
13. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w Placówce handlowej, pocztą na adres siedziby Organizatora albo pocztą e-mail na adres: marketing@spolempraga.com.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie do 14 dni (od daty stempla pocztowego, jeśli została wysłana pocztą).

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na Stronie Programu, z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program z ważnych przyczyn. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie internetowej programu oraz w Placówkach handlowych.
3. W przypadku zakończenia Programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do kuponu powinni przeprowadzić procedurę odebrania kuponu zgodnie z § 7 lub odbioru Nagrody dodatkowej w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie, oddać kartę oraz zgłosić się do sklepu po kupon, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 r.

Załącznik
dO Regulaminu Programu Lojalnościowego

WYKAZ PLACÓWEK HANDLOWYCH „Społem” WSS Praga Południe
1. sklep nr 1, Warszawa ul. Grochowska 207
2. sklep nr 3, Warszawa ul. Paryska 11/15
3. sklep nr 12, Warszawa ul. Grenadierów 40
4. sklep nr 13, Warszawa ul. Rydygiera 8
5. sklep nr 18, Warszawa ul. Grochowska 252
6. sklep nr 19, Warszawa, ul. Cieszyńska 6
7. sklep nr 22, Warszawa ul. Szaserów 124
8. sklep nr 26, Warszawa ul. Chełmżyńska 41
9. sklep nr 27, Warszawa al. gen. A Chruściela „Montera” 25
10. sklep nr 33, Warszawa al. Dzieci Polskich 1
11. sklep nr 36, Warszawa ul. Trakt Lubelski 163
12. sklep nr 40, Warszawa ul. Kajki 69
13. sklep nr 41, Warszawa ul. Widoczna 73
14. sklep nr 42, Warszawa ul. Lucerny 87
15. sklep nr 43, Warszawa ul. Żegańska 10
16. sklep nr 48, Warszawa ul. Patriotów 172
17. sklep nr 50, Warszawa ul. Ochocza 34
18. sklep nr 55, Warszawa ul. 1 Praskiego Pułku 3 /Wesoła/
19. sklep nr 56, Warszawa ul. Starzyńskiego 23 /Wesoła/
20. sklep nr 57, Sulejówek ul. Idzikowskiego 10
21. sklep nr 61, Warszawa ul. Krańcowa 50
22. sklep nr 71, Warszawa ul. Niekłańska 41
23. sklep nr 79, Warszawa ul. Grochowska 207

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.