Regulamin akcji promocyjnej „Zgarnij nagrody i świętuj z Universamem 2-gie Urodziny”

Regulamin akcji promocyjnej

„Zgarnij nagrody i świętuj z Universamem 2-gie Urodziny”

Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” WSS Praga Południe

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej „Zgarnij nagrody i świętuj z Universamem 2-gie Urodziny”.

2. Organizatorem akcji jest Zarząd „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”, 04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok. U8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.

3. Akcja prowadzona jest w dwóch sklepach „Społem” WSS Praga Południe występujących pod nazwami:

  • Sklep nr 1 Universam spożywczy
  • Sklep nr 79 Universam przemysłowy „dla ciebie i dla domu”

4. Czas trwania akcji promocyjnej: 14.02 – 29.02.2020 r. Zakupy towarów przez Klientów, uprawniające do udziału w akcji rozpoczynają się w dniu 14.02.2020 r. od godziny otwarcia sklepów, a kończą w dniu 29.02.2020 r. z chwilą zakończenia pracy sklepów.

5. Regulamin akcji jest dostępny w sklepach uczestniczących w akcji promocyjnej, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.

§2

Zasady akcji promocyjnej

1. Nagrodzonych zostanie czterech Klientów, którzy w okresie 14.02-29.02.2020 r. dokonają zakupów na łączną kwotę min. 200 zł i złożą życzenia urodzinowe Universam-owi.

2. Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:

  • W terminie 14.02-29.02.2020 r. dokonać zakupu produktów na łączną kwotę min. 200 zł brutto. Zakupy mogą być realizowane w sklepach wymienionych w par. 1 pkt. 3
  • Zachować paragony i złożyć urodzinowe życzenia Universam-owi na karcie urodzinowej
  • Po zakończeniu akcji, okazać paragony w Punkcie Obsługi Klienta w Universamie spożywczym i zarejestrować się na liście rejestracyjnej Uczestników, podać swoje imię, nazwisko, nr telefonu i złożyć życzenia na kartce urodzinowej Universam-owi oraz wrzucić ją do urny.

3. Autorów 4 – ech najlepszych i oryginalnych życzeń urodzinowych wyłoni komisja w składzie. Kierownik sklepu nr 1, kierownik działu Marketingu oraz Dyrektor ds. Handlu .

4. Nagrodami w akcji promocyjnej, odpowiednio do zajętego miejsca są:

  • za I miejsce: rower damka z przerzutkami w żółtym kolorze /tzw. holenderka/
  • za II i III miejsce: kuchenki mikrofalowe Whirpool
  • za IV miejsce: walizka na kółkach

5. Z akcji promocyjnej wyłączone są zakupy następujących towarów:

  • wyroby i akcesoria tytoniowe
  • napoje alkoholowe z zawartością pow. 18% alkoholu.

6. W akcji promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

7. Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.

§3

Przyznanie nagród

1. Lista rejestracyjna Uczestników z danymi z akcji promocyjnej zostanie przekazana do Działu Marketingu „Społem” WSS Praga Południe do dnia 09.03.2020 r. i komisyjnie zweryfikowana.

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznej do dnia 13.03.2020 r.

3. Wręczenie nagród odbędzie się w Universam-ie spożywczym przy Punkcie Obsługi Klienta w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie, ale nie później niż do 27.03.2020 r.

4. Uczestnik, aby odebrać nagrodę musi okazać paragony z dokonanych zakupów /pow. 200 zł/.

5. Przy wydaniu nagrody wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości oraz potwierdzenie odbioru nagrody imiennym podpisem oraz wyrażenie zgody na zamieszczenie zdjęcia na stronie www.spolempraga.com.pl *

6. Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie zniszczone.

7. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagrody nie zostaną przyznane i pozostają do dyspozycji Organizatora. Nieodebrane nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją nagrody. W takim przypadku nagroda również pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§4

Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 20.03.2020 r., decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.

§5

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.

2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarząd „Społem”

WSS Praga Południe

* Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników akcji promocyjnej jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe z siedzibą 04-077 Warszawa ul. Grochowska 207 lok.U8.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z akcją promocyjną tj. w celach związanych z realizacją Nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, uiszczeniem właściwego podatku, a także rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji akcji promocyjnej (w tym otrzymanie Nagrody, uiszczenia kwoty podatku, zamieszczenie zdjęć nagrodzonych na stronie internetowej Społem WSS Praga Południe i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawienia.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.